Ние използваме технологията на "бисквитките", за да улесним използването на този сайт.

За реклама 0884409069  

   
   
   

„Топлофикация Сливен“ ЕАД и възможностите за използване на RDF гориво

Детайли
AddThis Social Bookmark Button

Основната дейност на “Топлофикация Сливен“ ЕАД е производство, пренос и разпределение на топлоенергия с пара и гореща вода, и производство на електроенергия.

За тези дейности Дружеството притежава съответните лицензи, издадени от ДКЕР (Държавна комисия за енергийно регулиране) за срок от 20 (двадесет) години :

- за производство на електрическа и топлинна енергия с №Л-084-03/21.02.2001г.;

- за пренос на топлоенергия с №Л-085-05/21.02.2001г.

 Максималната топлинна мощност на горивната инсталация на „Топлофикация Сливен” ЕАД е 98 MW.

 През 2018 г. за инсталацията е издадено Комплексно разрешително № 510-Н1/2018 г. Основната мощност на инсталацията е енергиен котел ЕК 1 - 98 MW или енергиен котел ЕК 2 с мощност 48 MW (с включена предкамерна скарна пещ 5,7 MW) и/или котел КВГМ с мощност 19,5 MW.

За минимизиране на атмосферните замърсители от дейността на „Топлофикация Сливен“ ЕАД са осигурени следните първични и вторични методи за пречистване:

- ниско-емисионни горелки (първичен метод) за редуциране емисиите на азотни оксиди в димните газове от ЕК 1;

- прецизна настройка на горивния процес (първичен метод) за предотвратяване генерирането на въглероден оксид от ЕК1 И ЕК2;

- електрофилтри (вторичен метод) за намаляне емисиите на прах и тежки метали в димните газове от ЕК 1 и ЕК 2;

- газо-очистваща инсталация (ГОИ) за улавяне на серни оксиди, прах, хлороводород и флуороводород в димните газове от ЕК 1 и ЕК 2;

- циклони /4 броя циклони, последователно разположени/ за редуциране на прах в димните газове от КВГМ – С20

Съгласно условията на КР № 510-Н1/2018г. в ТЕЦ към „Топлофикация Сливен“ ЕАД е разрешено изгарянето на:

• Въглища в енергиен котел ЕК 1

• Въглища енергиен котел ЕК 2, биомаса и/или модифицирано гориво RDF в предкамерна скарна пещ към енергиен котел ЕК 2

• Въглища и биомаса в водогреен котел КВГМ

Разнообразяването на горивната база на предкамерна скарна пещ към енергиен котел ЕК 2 е чрез използването /изгарянето/ на неопасни горими отпадъци с код 19 12 10 (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци), т.е. разрешаване на дейност по оползотворяване (R1– изгаряне) на неопасни отпадъци. Изгарянето на висококалорично модифицирано гориво се извършва единствено в предкамерната скарна пещ. В нея могат се използват следните горива в зависимост от пазарните наличности:

- 100% биомаса;

- или 100% висококалорично модифицирано гориво (RDF);

- или смес от висококалорично модифицирано гориво (RDF) и биомаса.

Предкамерната пещ не може да се експлоатира самостоятелно, защото в нея не се извършва топлообмен и тя е пряко свързана към горивната система на енергиен котел ЕК 2. Димните газове от скарната пещ, получени от изгарянето на биомаса и/или RDF, се подават чрез възходящия димоход към енергиен котел ЕК 2, като с това са постигнати следните ползи:

- намаляване на разхода на въглища в енергиен котел ЕК 2, пропорционално на енергията получена от скарна предкамера

- подсигуряване на пълно изгаряне на СО и на неизгорелите частици от димните газове на скарна предкамера в енергиен котел ЕК 2 и редукция на емитираните замърсители

- оползотворяване на топлинната енергия на димните газове от скарната пещ (утилизация)

- намаляване емисиите SO, CO в резултат от намаления разход на въглища

- диверсификация на горивната база на дружеството с перспектива за ненарастване на цената на топлоенергията

Тук е важно да се отбележи, че инсталацията се разглежда като инсталация за съвместно изгаряне по смисъла на НАРЕДБА № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, но не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, т.5.2 а. В инсталацията за съвместно изгаряне се изгаря до 2,95 т/час висококалорично модифицирано гориво (RDF). В скарната пещ е възможно да се изгаря смес от неопасни отпадъци (RDF) и/или биомаса, но инсталацията е приведена в съответствие с най-строгите нормативни изисквания, които се отнасят за изгаряне само на неопасни отпадъци в скарната пещ.

 Предкамерната скарна пещ е проектирана съгласно НАРЕДБА № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци и отговаря на всички изисквания на Наредбата. Същата е изградена през 2015 год.

 RDF или Refused Derived Fuel (модифицирани горива, получени от отпадъци) представляват отпадъци, които са преработени с цел употребата им като заместващо или вторично гориво за циментови и горивни инсталации, експлоатирани в страните членки на Европейския съюз (ЕС).

В модифицираните горива от отпадъци (RDF) по литературни данни се включват широка гама отпадъчни материали, които са предварително третирани така, че да отговарят на изискванията за постигане на висока калоричност. RDF може да включва остатъци от рециклиране на твърди битови отпадъци, промишлени отпадъци, утайки, отпадъчна биомаса и др.

Превръщането на отпадъците в гориво от отпадъци, изисква спазването на определени технологии и стандарти за механично и/или биологично третиране. В сравнение с изгарянето на несепарирани отпадъци, оползотворяването на модифицираните твърди горива, получени от отпадъци (RDF) емитира по-малко замърсители във въздуха, поради значителното намаляване съдържанието на тежки метали и токсични/канцерогенни съединения, постигнато чрез предварително отделяне на определен тип отпадъци, например метали, батерии и ел. оборудване.

Технологията скарна пещ е претърпяла интензивно развитие. Днес тя е високо-технологичен процес с усъвършенствана система за контрол, приложима за изгаряне на висококалорично модифицирано гориво (RDF).

Тя е най-разпространената технология за изгаряне на отпадъци в световен мащаб. Само в Европа, в процес на експлоатация са повече от 300 инсталации за изгаряне на отпадъци по технология скара. Поне толкова горивни инсталации работят в Азия и повече от 80 инсталации са в процес на експлоатация в Северна Америка. Технологията е високо развита и с доказани качества за изгаряне на RDF.

Контрол по непрекъснато определяне и последователно регистриране на емисиите, на съответните вредни вещества при всеки отделен режим на работа, на горивната инсталация се извършва чрез автоматичните регистри на Система за непрекъснати измервания.

 Към настоящият момент средно дневният разход на гориво е както следва:

• Въглища – 800 т/24ч;

• RDF – от 0,8 до 1 т/ч или до 24 т/24 ч.

В конкретния случай RDF горивото се явява 2,9 % от общото количество гориво.

Източник: „Топлофикация Сливен“ ЕАД

RDF твърдо гориво от отпадъци

RDF е твърдо гориво от отпадъци – раздробената фракция на отпадъка. По състав RDF е смес от материали, отличаващи се с по-висока горимост (например хартияпластмаса) в сравнение с компонентите в общия поток отпадъци. Терминът RDF не е законово дефиниран.

Технологии

RDF се получава след предварително третиране на твърдите отпадъци директно от камиона за боклук и разделянето им в две фракции – горима и негорима. Специални машини намаляват размера на частиците на отпадъците, пресяват го и го разделят чрез магнити. В някои инсталации пресяването предшества тредирането, а в други – обратното. В етапа на предварително третиране могат да се добавят ръчно сортиране от работници, въздушна класификация и уплътняване на боклука във формата на бали. Въпреки всички тези средства, не може да се гарантира на 100% съдържанието на крайния продукт.

Свойства

RDF може да бъде произведено с различни свойства. Основните характеристики на твърдото гориво от отпадъци са калоричната стойност, пепелното- и влагосъдържание. Висококачественото RDF се отличава с ниски стойности за съдържанието на вода и пепел и с висока калоричност. В България и в развиващите се страни, където контейнерите за смет са предимно на открито и са с високо съдържание на влага, може да се очаква, че полученото RDF ще е с по-лошо качество. В такива случаи калоричната стойност на горивото ще е с ниска стойност (11 000-12 000 J/g), поради факта, че влагата се абсорбира от горимите материали. 

Околна среда

Отделящата се пепел от изгарянето на RDF довежда до образуването на 4 до 6 пъти повече пепел в сравнение с изгарянето на въглища. На теория RDF горивото от отпадъци трябва да е с високи концентрации на хартия и пластмаси, реално то може да съдържа и други материали с неясен произход. Те могат да влошат характеристиките на отпадъчните горивни газове – формирането на хлороводород, който да има корозивен ефект върху вътрешните повърхности на горелката и тръбните участъци на котела. [4] В RDF е възможно наличието на фини частици метал и стъкло. Отстраняването на тези частици е трудно, поради техните специфични физични и аеродинамични свойства. Дори при съдържание под 1%, върху топлопреносните повърхности на котела се образуват отлагания от силициев диоксид и метални оксиди. Това може да доведе до непланирано спиране на котела и необходимост от извършване на ремонтни дейности. 

Приложение

Твърдото гориво от отпадъци се използват главно в промишлени и моно-базирани електроцентрали. RDF се използват главно в рамките на Европейския съюз в страни с висок стандарт на рециклиране на отпадъци, както в Австрия, Германия и Холандия. Отпадъците там се третират със строг контрол от инспекционните дружества.

Източник: Уикипедия

   
   
   
© КАНАЛ 6
Днес227
Вчера959
Тази седмица1186
Този месец12207
Общо1353028

Powered by CoalaWeb