Ние използваме технологията на "бисквитките", за да улесним използването на този сайт.

За реклама 0878959517  

   
   
   

Сливен: Индустрията най-големият работодател

Детайли
AddThis Social Bookmark Button

7 009 нефинансови предприятия, са извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен. Спрямо предходната година техният брой се е увеличил с 1.3%. В тези предприятия са реализирани нетни приходи от продажби за 2 631 млн. лв. и спрямо 2015 година те са нараснали с 3.6%. Произведената продукция също се е увеличила с 3.6% и е в размер на 1 864 млн. лева.

В икономическата структура на областта доминиращо място заема индустрията. През 2016 г. в индустриалния сектор са функционирали 1 056 фирми, които са създали 62.0% от продукцията на областта. Тук са съсредоточени 42.7% от заетите лица и 55.2% от дълготрайните материални активи. В индустрията най-голям е относителният дял на произведената продукция от „Преработваща промишленост” – 82.4%, а най-нисък на „Добивна промишленост” - 1.2%. Строителните предприятия са произвели 9.0% от продукцията, предприятията от дейност “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 6.1%, а тези от „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 1.3%.

Следващ по значение е секторът на услугите, в който през 2016 г. са  развивали стопанска дейност 5 390 фирми и е произведена 25.7% от продукцията за областта. Заетите лица са 46.6% от заетите в областта, дълготрайните материални активи са 26.7%. Сектор “Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети” е с най-голям дял от произведената продукция - 33.8%, следван от “Транспорт, складиране и пощи” -  27.1% и други.

В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“са произведени 12.3% от продукцията за областта, функционирали са  563  нефинансови предприятия с 10.7% от заетите лица и 18.1% от дълготрайните материални активи за областта. През 2016 г. нефинансовите предприятия в Сливенска област приключват с обща печалба от 163 млн. лева. Според финансовия резултат 70.8% от предприятията са реализирали печалба, 15.7% - загуба и 13.5% са приключили с нулев резултат.

В областната икономика преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.8%. Относителният дял на малките (10 – 49 заети) и средните (50-249 заети) предприятия е съответно 6.1% и 0.9%, а в групата на големите (с 250 и повече заети) попадат едва 0.2% от нефинансовите предприятия в областта.

   
   
   
© КАНАЛ 6
Днес92
Вчера450
Тази седмица1024
Този месец10860
Общо1132073

Powered by CoalaWeb